Senin, 06 Juni 2011

Merantau mencari Kesuksesan

Goran Alfredo Andy Pratama Purba,Lahir 13 Maret 1992 i Sondi Raya.
Mulai sikolah ai ma i Tk Bina Insani Sondy Raya,SD Inpres Sondi Raya,SMA Negri 1 Raya.
Sonari Kuliah daoh hun Huta Sondi Raya Istilahni Mandipar Tao,i Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta.
Marsikolah Janah Merantau,maningon Sanggup do Hidup serba ada..
ase boi mandalani Hidup na Serba Susah ,,
Marsikolah=Marsik lobe Baru mangolah..hahahahaa...
Nai ma lobei..trims